Procedura wynajmu

 1. Rezerwacja wstępna (faksem, telefonicznie, drogą elektroniczną).
 2. Potencjalny Najemca zgłasza chęć wynajęcia Pojazdu poprzez wypełnienie i wysłania formularza zanajdującego się w zakładce "REZERWACJA", lub telefonicznie. Rezerwacja Wstępna jest bezpłatna i nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi.

 3. Firma „AUTOTRIP” sprawdza dostępność Pojazdu i wysyła Najemcy "Potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej" drogą elektroniczną.
 4. Po otrzymaniu Potwierdzenia Rezerwacji Wstępnej Najemca w ciągu 3 dni zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% całkowitej kwoty wynajmu.

  WPŁATA OPŁATY REZERWACYJNEJ (zaliczki) JEST RÓWNOZNACZNA Z ZAWARCIEM UMOWY NAJMU POJAZDU.
  Firma AUTOTRIP wysyła Najemcy "Potwierdzenie Wpłaty Zaliczki"

 5. Najemca w ciągu 14 dni od daty otrzymania "Potwierdzenia Wpłaty Zaliczki":
  1. musi dostarczyć Wynajmującemu kopię dowodu osobistego osoby wynajmującej pojazd.
  2. dostarczyć kopię prawa jazdy.
  3. podpisać i dostarczyć kopię Ogólnych Warunków Wynajmu [Pobierz plik PDF]
  4. Wpłata pozostałej części całkowitej kwoty wynajmu, kaucji 4000zł za samochód oraz opłaty wstępna 300zł. brutto płatne najpóźniej na 14 dni przed dniem odbioru pojazdu ( pierwszym dniem obowiązywania Umowy Najmu", lub w gotówce w dniu odbioru POJAZDU za wcześniejszą zgodą Wynajmującego.

  Jeżeli Najemca nie dopełni formalności określonych w pkt. 3. skutkuje to zerwaniem umowy z winy Najemcy i może spowodować przepadek zaliczki.

 6. W dniu odbioru pojazdu:
  • wydanie pojazdu w godz. 17.00 - 20.00 pierwszego dnia najmu
  • podpisanie Umowy Najmu i protokołu zdawczo-odbiorczego.
 7. Zdanie pojazdu nastepuje nie póżniej niż w ostatnim dniu trwania UMOWY NAJMU.
  • POJAZD należy zwrócić w godz. 08:00 – 13:00
  • UMOWA NAJMU POJAZDU kończy się podpisaniem Protokółu ZDAWCZO-ODBIORCZEGO.
  • Opoźnienie w zdaniu POJAZDU skutkuje karą określoną w OGÓLNYCH WARUNKACH NAJMU.
  • Kaucja zostaje zwrócona w terminie 7 dni po zakończeniu Umowy Najmu na konto Najemcy.

  Pliki do pobrania: